Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
Hydrobiological Journal
SJR: 0.227 SNIP: 0.901 CiteScore™: 0.5

ISSN Druckformat: 0018-8166
ISSN Online: 1943-5991

Volumes:
Volumen 56, 2020 Volumen 55, 2019 Volumen 54, 2018 Volumen 53, 2017 Volumen 52, 2016 Volumen 51, 2015 Volumen 50, 2014 Volumen 49, 2013 Volumen 48, 2012 Volumen 47, 2011 Volumen 46, 2010 Volumen 45, 2009 Volumen 44, 2008 Volumen 43, 2007 Volumen 42, 2006 Volumen 41, 2005 Volumen 40, 2004 Volumen 39, 2003 Volumen 38, 2002 Volumen 37, 2001 Volumen 36, 2000 Volumen 35, 1999 Volumen 34, 1998

Hydrobiological Journal

DOI: 10.1615/HydrobJ.v56.i3.70
pages 87-96

The Periphyton Structural Organization on the Fibrous Carrier "Viya" over the Waste Waters Purification from the Oil Products

K. O. Dombrovskiy
Zaporozhye National University Zaporozhye, Ukraine
O. F. Rylskyy
Zaporizhzhya National University Zaporizhzhya, Ukraine
P. I. Gvozdyak
Institute of Colloidal Chemistry & Water Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine

ABSTRAKT

The paper deals with periphyton structural organization on the fibrous carrier «VIYA» in the waste water treatment plant of the "Motor Sich" plant. Taxonomic and trophic structure and seasonal fluctuations of numbers and biomass over the vegetation season of 2014 were studied.

REFERENZEN

 1. Alekperov, I.kH. 2012. Svobodnozhivushchiye infuzorii Azerbaydzhana (ekologiya, zoogeografiya, prakticheskoye znacheniye). (Free living infusorians of Azerbaijan (ecology, zoogeography, practical significance).) Baku, Elm Press. 520 pp. [Rus.].

 2. Bliashyna, M.V. 2015. Anaerobno-aerobne ochyshchennia miskykh stichnykh vod z vykorystanniam voloknystogo nosiya. (Anaerobic-aerobic purification of the municipal waste waters using the fibrous carrier.) Author's abstract of PhD thesis. Kyiv. 20 pp. [Ukr.].

 3. Bykova, S.V. 2005. Fauna i ekologiya infusoriy malykh vodoyomov Samarskoy Luki i Samarskogo vodokhranilishcha. (Fauna and ecology of infusorians of the small water bodies of the Samarskaya Luka and the Samara reservoir.) PhD thesis. Togliatti. 207 pp. [Rus.].

 4. Gvozdiak, P.I., V.U. Nikonenko, T.P. Chekhovskaya & S.M. Fedoryk. 1990. Biological purification of water waters of the anid (nylon-66) production. Khimiya i tekhnologiya vody 12(8): 748-751. [Rus.].

 5. Globa, L.I., P.I. Gvozdiak, N.B. Zagornaya et al. 1992. Purification of natural water by the aquatic organisms, attached on the fibrous carriers. Ibid. 14(1): 63-67. [Rus.].

 6. Globa, L.I., P.Ya. Kilochitskiy, D.V. Lukashov et al. 2005. Species diversity and numbers of invertebrates at biological purification of the water waters. Ibid. 27(5): 505-513. [Ukr.].

 7. Globa, L.I. & N.I. Podorvan. 2001. Biotechnology of the polluted natural water purification. VisnykONU 6(4): 65-66. [Ukr.].

 8. Dombrovskiy, K.O. & P.I. Gvozdiak. 2018. Periphyton of the fibrous carrier "VIYA" in aerotank of the wastewater treatment facility. Visnyk ZNU. Biol. nauky 1: 76-83. [Ukr.].

 9. Ivanova, I.M., Yu.V. Shatokhina, O.V. Sapura& D.O. Tychyna. 2015. Impact of hexamethylen diamine-containing water on vitality of the organisms of the active sludge. Skhidno-Yevrop. zhurn. peredov. tekhnol. 5(10): 21-26. [Ukr.].

 10. Mogilevich, N.F. 1995. Immobilized microorganisms and water purification. Microbiol. zhurn. 57(5): 90-105.

 11. Opredelitel zooplanktona i zoobentosa presnykh vod Yevropeyskoy Rosii. T. 1. Zooplankton. Pod red. V.R. Alekseyeva, S.Ya. Tsalolikhina. 2010. (Determinative key of zooplankton and zoobenthos of the European part of Russia. Vol. 1. Zooplankton. Ed. by V.R. Alekseyev, S.Ya. Tsalolikhin.) Moscow, KMK Press. 495 pp. [Rus.].

 12. Osnovni pokaznyky vykorystannia vod Ukrainy za2002 r. 2003. (The main parameters of water use in Ukraine in 2002.) Kyiv. 56 pp. [Ukr.].

 13. Pesenko, Yu.A. 1982. Printsipy i metody kolichestvennogo analiza v faunisticheskikh issledovaniyakh. (Principles and methods of quantitative analysis in faunistic studies.) Moscow, Nauka Press. 287 pp. [Rus.].

 14. Sabliy, L.A. 2013. Fizyko-khimichne ta biologichne ochyshchennia vysokokontsentrovanykh stichnykh vod. (Physico-chemical and biological purification of the highly-concentrated waste waters.) Rivne. 291 pp. [Ukr.].

 15. Trifonov, O.V. & T.A. Makarevich. 2012. Periphyton and its role in formation of water quality after biological treatment in aerotanks. Hydrobiol. J. 48(1): 35-42.

 16. Chekanovskaya, O.V. 1962. Vodniye maloshchetinkoviye chervifauny SSSR. (Aquatic oligochaetes of the USSR.) Moscow, Leningrad, Publ. House AS of the USSR. 411 pp. [Rus.].

 17. Babko, R., K. Jaromin-Glen, G. Lagod et al. 2017. Short term influence of drilling fluids of two types on wastewater treatment rate and eukaryotic organisms of activated sludge in sequencing batch reactors. J. Environ. Qual. 46(4): 714-721.

 18. Babko, R., T. Kuzmina, G. Lagod, K. Jaromin-Glen. 2015. The periphyton communities of a municipal wastewater treatment plant. Proc. ECOpole 9(1): 13-17.

 19. Babko, R., T. Kuzmina, G. Lagod at al. 2017. Short-term influence of drilling fluid on ciliates from activated sludge in sequencing batch reactors. J. Environ. Qual. 46(1): 193-200.

 20. Babko, R. T., Kuzmina, V. Pliashechnik et al. 2016. Anaerobic ciliates in activated sludge com-munities. Rocznik Ochrona Srodowiska 18: 733-745.

 21. Dombrovskiy, K.O. & P.I. Gvozdyak. 2018. Biological afterpurification of industrial sewage from hexamethylene diamine using periphyton communities on the "VIYA" fibrous carrier and on the root system of Eichhornia crassipes. Hydrobiol. J. 54(4): 63-71.

 22. Foissner, W., H. Blatterer, H. Berger & F. Kohmann. 1991. Taxonomiche und okologiche Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band I: Cyrtophorida, Oligotrichida, Hypotrichia, Colpodea. Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes fur Wasserwirtchaft. Hf. 1. 478 ss. [Germ.].

 23. Foissner, W., H. Berger & F. Kohmann. 1992. Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band II: Peritrichia, Heterotrichida, Odontostomatida. Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes fur Wasserwirtchaft. Hf. 5. 502 ss. [Germ.].

 24. Foissner, W., H. Berger & F. Kohmann. 1994. Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band III: Hymenostomata, Prostomatida, Nassulida. Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes fur Wasserwirtchaft. Hf. 1. 548 ss. [Germ.].

 25. Foissner, W., H. Berger, H. Blatterer & F. Kohmann. 1995. Taxonomiche und okologiche Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band IV: Gymnostomatea, Loxodes, Suctoria. Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes fur Wasserwirtchaft. Hf. 1. 540 ss. [Germ.].

 26. Lagod, G., R. Babko, K. Jaromin-Glen et al. 2016.Biofilm communities in successive stages of municipal wastewater treatment. Environ. Eng. Sci. 33(5): 306-316.

 27. Majerek, D.,S. Duda, R. Babko & M.K. Widomski. 2019. Statistical analysis of the water pollution indicators pertaining to treated municipal sewage introduced to the river. MATEC Web of Conferences. 252, N 09009: 1-4.

 28. Nesterenko, G.V. & A.A. Kovalchuk. 1991. Determination of the ciliates individual mass by the improved "Volumes Ratio" method. Acta hydrochim. hydrobiol. 19(1): 23-28.

 29. Rylsky, A.F., K.O. Dombrovskii, K.S. Krupey & Yu.Yu. Petrusha. 2016. Biological treatment of storm wastewater at industrial enterprise using the immobilized microorganisms and hydrobionts. J. Water Chem. Technol. 38(4): 232-237.

 30. Szlauer-Lukaszewska, A. 2007. Succession of periphyton developing on artificial substrate immersed in polysaprobic wastewater reservoir. Pol. J. Environ. Stud. 16(5): 753-762.

 31. Wu, Y. 2016. Periphyton: Functions and Application in Environmental Remediation. Amsterdam, Elsevier Publ., 402 pp.


Articles with similar content:

Physiological and Biochemical Status of Fishes of the Fam. Percidae in Winter
Hydrobiological Journal, Vol.51, 2015, issue 1
M. V. Prychepa , O. S. Potrokhov
Seasonal Dynamics of Phytoplankton of the Kiev Section of the Kanev Reservoir
Hydrobiological Journal, Vol.49, 2013, issue 4
A. M. Zadorozhnaya, V. I. Shcherbak
Influence of Hydrochemical Indices on the Distribution of Phosphate Mobilizing Bacteria in Bottom Sediments of the Northwestern Part of the Black Sea (the Odessa Region)
Hydrobiological Journal, Vol.54, 2018, issue 6
G. G. Tropivska, I. K. Kurdysh, Yu. I. Bogatova
Influence of Heated Waters Discharge on Zooplankton of Various Cooling Ponds of Nuclear Power Stations
Hydrobiological Journal, Vol.54, 2018, issue 3
D. V. Kulakov, Ye. A. Vereshchagina, M. Ye. Makushenko
Microbiological Processes in Small Lakes to the North of Ladoga
Hydrobiological Journal, Vol.34, 1998, issue 4-5
E. B. Pavel'eva