Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
Hydrobiological Journal
SJR: 0.227 SNIP: 0.901 CiteScore™: 0.5

ISSN Druckformat: 0018-8166
ISSN Online: 1943-5991

Volumes:
Volumen 56, 2020 Volumen 55, 2019 Volumen 54, 2018 Volumen 53, 2017 Volumen 52, 2016 Volumen 51, 2015 Volumen 50, 2014 Volumen 49, 2013 Volumen 48, 2012 Volumen 47, 2011 Volumen 46, 2010 Volumen 45, 2009 Volumen 44, 2008 Volumen 43, 2007 Volumen 42, 2006 Volumen 41, 2005 Volumen 40, 2004 Volumen 39, 2003 Volumen 38, 2002 Volumen 37, 2001 Volumen 36, 2000 Volumen 35, 1999 Volumen 34, 1998

Hydrobiological Journal

Ausgabe kaufen $399.00 Volumen 45, 2009 Ausgabe 5

DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i5

Inhaltsverzeichnis:

Modern State of Zooplankton and Water Quality Assessment in the Selenga River
N. G. Sheveleva, I. V. Arov, Ye. A. Misharina
pages 3-14
DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i5.10
Comparative Characteristics of Phytoepiphyton of Water Bodies of Kiev
G. V. Kharchenko, T. F. Shevchenko, P. D. Klochenko
pages 15-23
DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i5.20
Peculiarities of the Distribution of Heavy Metals in the Organism of Fishes of Small Rivers of the Western Podolye
V. Ya. Biyak, V. A. Khomenchuk, V. Z. Kurant
pages 53-62
DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i5.60
Communities of Parasites of the Invasive Fish Species of the Water Bodies of Ukraine: Forecast of Possible Changes
O. N. Davydov, L. Ya. Kurovskaya, Yu. D. Temnikhanov, R. V. Butkov, G. P. Volovik
pages 72-80
DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i5.80
Component Communities of the Multicellular Parasites of Fishes of Lake Baikal
O. T. Rusinek, Ye. V. Dzyuba
pages 81-97
DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i5.90
Modern State of the Dnieper (Zaporozhye) Reservoir in terms of Some Hydrochemical Indices
V. A. Zhezherya, Ye. V. Fedorenko, P. N. Linnik
pages 98-113
DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i5.100