Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.219 SNIP: 0.261 CiteScore™: 0.24

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $458.00 Volumen 20, 2018 Ausgabe 4

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v20.i4

Inhaltsverzeichnis:

Diversity of Terrestrial Algae of Cape Kazantip (the Sea of Azov, Ukraine) and Some Remarks on their Phylogeny and Ecology
T. I. Mikhailyuk, O. N. Vinogradova, K. Glaser , E. Demchenko , U. Karsten
pages 313-338
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v20.i4.10
On the Inheritance of Induced Resistance to Toxic Concentrations of Sulfur Acid of Copper by Subsequent Cell Generations of Dunaliella viridis Teodoresco
A. I. Bozhkov, A. V. Goltvyanskiy, M. K. Kovaleva, N. G. Menzyanova
pages 339-358
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v20.i4.20
The State of Benthic Diatom Communities in Listvennichnyi Bay of Lake Baikal (Russia)
G. V. Pomazkina, E. V. Rodionova, I. V. Khanaev, T. A. Scherbakova
pages 387-392
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v20.i4.50
Algae of Ponds of the Kuyalnik Estuary Coast (North-Western Black Sea, Ukraine)
V. P. Gerasimiuk, G. N. Shikhaleyeva , A. A. Ennan , P. M. Tsarenko, A. N. Kiryushkina
pages 393-408
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v20.i4.60
Index, Volume 20, 2018
pages 409-414
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v20.i4.70