Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.216 SNIP: 0.322 CiteScore™: 0.4

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $350.00 Volumen 16, 2014 Ausgabe 3

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v16.i3

Inhaltsverzeichnis:

Biogeography of Bacillariophyta. Main Concepts and Approaches
M. S. Kulikovskiy, I. V. Kuznetsova
pages 207-228
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v16.i3.10
Bacillariophyta in Aquatic Ecosystems of Arctic Tundra of Western Yamal (Hkarasaveiyakha River Basin, Russia)
S. I. Genkal, M. I. Yarushina
pages 237-249
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v16.i3.30
New Variety Peridinium gatunense Nygaard var. kinnereta Krachmalny (Dinophyta) from Lake Kinneret (Israel)
A. F. Krakhmalnyi, Solomon P. Wasser, Eviatar D. Nevo, L. M. Kapitanchuk
pages 250-255
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v16.i3.40
Comparison of Water Bloom and Fire on the Phytoplankton−Macrophytes Algal System
G. G. Minicheva, A. B. Zotov, E. S. Kalashnik
pages 263-270
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v16.i3.60
Detalization of the Pliocene − Quaternary North Pacific Diatom Zonal Scale
V. S. Pushkar, M. V. Cherepanova, O. Yu. Likhacheva
pages 284-306
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v16.i3.80