Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.216 SNIP: 0.322 CiteScore™: 0.4

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $470.00 Volumen 21, 2019 Ausgabe 1

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v21.i1

Inhaltsverzeichnis:

Polyphenol Compounds of Macroscopic and Microscopic Algae
Ye. K. Zolotariova, V. M. Mokrosnop , S. S. Stepanov
pages 5-24
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v21.i1.10
Species Diversity of Algae of the Kiev Upland Rivers (Ukraine)
V. Yu. Berezovskaya
pages 43-66
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v21.i1.30
Rare Species of Centric Diatom Algae (Bacillariophyta, Centrophyceae) from Ukraine
O. P. Bilous, S. I. Genkal, R. Jahn , J. Zimmermann
pages 67-74
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v21.i1.40
Ethyl Acetate and Methanolic Extracts from Three Algae and Their Potential Antioxidant Activity in vitro
Mohammad Ali Ebrahimzadeh, M. Khalili , A. A. Dehpour
pages 75-82
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v21.i1.50