Abo Bibliothek: Guest
Digitales Portal Digitale Bibliothek eBooks Zeitschriften Referenzen und Berichte Forschungssammlungen
International Journal on Algae
SJR: 0.216 SNIP: 0.322 CiteScore™: 0.4

ISSN Druckformat: 1521-9429
ISSN Online: 1940-4328

International Journal on Algae

Ausgabe kaufen $216.00 Volumen 7, 2005 Ausgabe 2

DOI: 10.1615/InterJAlgae.v7.i2

Inhaltsverzeichnis:

Productivity of two morphological forms of Laurencia papillosa (Forsk.) Grev. (Rhodophyta) in culture
V. A. Silkin, I. K. Evstigneeva
pages 108-117
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v7.i2.20
Bioremediation potential of Spirulina sp.: toxicity and sorption studies of Co and Pb
Jayant Doke, V. Kalyan Raman, V. S. Ghole
pages 118-128
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v7.i2.30
The effect of chemical reclamant on soil algae under conditions of sheltered ground
N. A. Mistratova, Ye. A. Ivanova, V. L. Kolesnikova
pages 129-135
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v7.i2.40
New species of the genus Hemidinium Stein (Dinophyta) from Israel
A. F. Krakhmalnyi
pages 150-157
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v7.i2.60
Green flagellate algae (Phytomonadina) of Left-Bank Ukrainian Polessie
N. P. Masyuk, G. G. Lilitskaya
pages 158-180
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v7.i2.70
Antitumor substances from marine macroalgae of the Mediterranean basin
G. N. Apryshko, M. V. Nekhoroshev, V. N. Ivanov, N. A. Mil'chakova
pages 194-200
DOI: 10.1615/InterJAlgae.v7.i2.90