Suscripción a Biblioteca: Guest
Portal Digitalde Biblioteca Digital eLibros Revistas Referencias y Libros de Ponencias Colecciones
International Journal of Medicinal Mushrooms
Factor de Impacto: 1.423 Factor de Impacto de 5 años: 1.525 SJR: 0.431 SNIP: 0.716 CiteScore™: 2.6

ISSN Imprimir: 1521-9437
ISSN En Línea: 1940-4344

Volumes:
Volumen 22, 2020 Volumen 21, 2019 Volumen 20, 2018 Volumen 19, 2017 Volumen 18, 2016 Volumen 17, 2015 Volumen 16, 2014 Volumen 15, 2013 Volumen 14, 2012 Volumen 13, 2011 Volumen 12, 2010 Volumen 11, 2009 Volumen 10, 2008 Volumen 9, 2007 Volumen 8, 2006 Volumen 7, 2005 Volumen 6, 2004 Volumen 5, 2003 Volumen 4, 2002 Volumen 3, 2001 Volumen 2, 2000 Volumen 1, 1999

International Journal of Medicinal Mushrooms

Comprar Publicación $145.00 Volumen 19, 2017 Edición 2

DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2

Tabla de Contenidos:

Ergosterol Peroxide: A Mushroom-Derived Compound with Promising Biological Activities−A Review
Simon Merdivan, Ulrike Lindequist
pages 93-105
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.10
Antibacterial Activity of Desert Truffles from Saudi Arabia Against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa
Domenico Schillaci, Maria Grazia Cusimano, Stella Maria Cascioferro, Vita Di Stefano, Vincenzo Arizza, Marco Chiaramonte, Luigi Inguglia, Abdulhakim Bawadekji, Salvatore Davino, Maria Letizia Gargano, Giuseppe Venturella
pages 121-125
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.30
Screening of Bioactive Compounds of Medicinal Mushrooms Collected on Tunisian Territory
Ayda Khadhria, Chedia Aouadhi, Samira Aschi-Smiti
pages 127-135
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.40
Typification and Characterization of Trametes multicolor (Agaricomycetes), a Perspective Species of Medicinal Mushrooms
Ivan V. Zmitrovich, Margarita A. Bondartseva, Nadezhda V. Psurtseva, Solomon P. Wasser
pages 137-144
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.50
New Germplasms of the Culinary-Medicinal Button Mushroom, Agaricus bisporus (Agaricomycetes): Two Wild Strains from the Tibetan Plateau (China)
Bin-Bin Li, Si-Ping Jiang, Ai-Guo Xu, Phurbu-Dorji, Wen-Jing Wang, Xiao-Liang Wang, Tie-Zheng Wei, Zu-Tang Zhang, Yi-Jian Yao
pages 145-154
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.60
Identification of a New Fungal Pathogen Causing White Villous Disease on the Fruiting Body of the Culinary-Medicinal Mushroom Auricularia auricula-judae (Agaricomycetes) in China
Jie-Chi Zhang, Xiang-Hui Kong, Pi-Qi Zhang, Jia-Ning Liu, Yin-Peng Ma, Xiao-Dong Dai, Zeng-Hua Han, Qing-Fang Ma, Xiao-Yong Wang, Li-Ping Yu
pages 155-161
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.70
Photoperiodic Responses and Characterization of the Cmvvd Gene Encoding a Blue Light Photoreceptor from the Medicinal Caterpillar Fungus Cordyceps militaris (Ascomycetes)
Xin Zhang, Xiaoming Dong, Xinhua Song, Fen Wang, Caihong Dong
pages 163-172
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.80
Mechanism of Glucose Regulates the Fruiting Body Formation in the Beech Culinary-Medicinal Mushroom, Hypsizygus marmoreus (Agaricomycetes)
Jin-Jing Zhang, Hui Chen, Min-Ying Xie, Ming-Jie Chen, Hai-Bo Hao, Hong Wang, Zhi-Yong Feng
pages 179-189
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v19.i2.100