Abonnement à la biblothèque: Guest
Portail numérique Bibliothèque numérique eBooks Revues Références et comptes rendus Collections
Hydrobiological Journal
SJR: 0.227 SNIP: 0.575 CiteScore™: 0.24

ISSN Imprimer: 0018-8166
ISSN En ligne: 1943-5991

Volumes:
Volume 56, 2020 Volume 55, 2019 Volume 54, 2018 Volume 53, 2017 Volume 52, 2016 Volume 51, 2015 Volume 50, 2014 Volume 49, 2013 Volume 48, 2012 Volume 47, 2011 Volume 46, 2010 Volume 45, 2009 Volume 44, 2008 Volume 43, 2007 Volume 42, 2006 Volume 41, 2005 Volume 40, 2004 Volume 39, 2003 Volume 38, 2002 Volume 37, 2001 Volume 36, 2000 Volume 35, 1999 Volume 34, 1998

Hydrobiological Journal

DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i6.60
pages 65-72

The Many-Year Growth Dynamics of the Mollusks of Fam. Viviparidae in the Water Bodies of Ukrainian Polissya

О. I. Uvayeva
Ivan Franko Zhytomyr University Zhytomyr, Ukraine

RÉSUMÉ

The paper deals with the growth rate of Viviparus viviparus and V. contectus over the last decades in some water bodies of the Ukrainian Polissya zone. The dependence was established of the integral growth index of the mollusks on the organic matters content and pH.

RÉFÉRENCES

 1. Alimov, A.F. 1981. Funktsionalnaya ekologiya presnovodnykh dvustvorchatykh molliuskov. (Functional ecology of the freshwater bivalve mollusks.) Leningrad, Nauka Press. 248 pp. [Rus.].

 2. Anistratenko, V.V. & O.Yu. Anistrateko. 2001. Fauna Ukrainy. Klas Pantsirniye ili Khitony, Klas Briukhonogiye Cyclobranchia, Scutibranchia i Pectinibranchia (chast'). (Fauna of Ukraine. Cyclobranchia, Scutibranchia and Pectinibranchia (part).) Kyiv, Veles Press. 240 pp. [Rus.].

 3. Beriozkina, G.V. & Ye.S. Arakelova. 2010. Life cycles and growth of some Pectinibranchia mollusks (Gastropoda: Pectinibranchia) in the water bodies of the European part of Russia. Trudy ZIN 314(1): 80-92. [Rus.].

 4. Vinberg G.G. & G.A. Pechen'. 1968. Growth, development rate and fertility in dependence on environmental conditions. Pp. 45-77 in: Metody opredeleniyaproduktsii vodnykh zhyvotnykh. (Methods of determination of the aquatic animals production.) Minsk, Vysheyshaya Shkola Press. [Rus.].

 5. Volkova, A.R. & O.L Uvayeva. 2015. Growth of Viviparus (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae) in actual environmental conditions of the Zhytomyr region. Pp. 66-68 in: Biologichni doslidzhennia-2015: Zb. nauk. prats'. (Biological studies-2015: collected papers.) Zhytomyr, Ruta Press. [Ukr.].

 6. Gidrokhimicheskiye pokazateli sostoyaniya okruzhayushchey sredy: spravochniye materialy. Pod red. T.V. Gusievoy. 2007. (Hydrochemical parameters of the environmental state: reference materials. Ed. By T.V. Gusieva.) Moscow, INFRA Press. 192 pp. [Rus.].

 7. Ivanov, M.V. 2006. Vliyaniye khoziaystv promyshlennogo vyrashchivaniya midiy na yestestvenniye ekosistemy v usloviyakh Belogo moria. (Impact of the industrial mussel farms on natural ecosystems in the White Sea.) Author's abstract of PhD thesis. St Petersburg. 24 pp. [Rus.].

 8. Kotsiuba, I.G., A.O. Korobiychuk & L.M. Radchenko. 2014. Investigations of the actual pollution state of the hydrographic net of the Zhytomyr region. Ekol. nauky 6: 96-102. [Ukr.].

 9. Mina, M.V. & G.A. Klevezal. 1976. Rost zhyvotnykh. (Aninals' growth.) Moscow, Nauka Press. 291 pp. [Rus.].

 10. Pavelchuk, Ye.M. & S.l. Snizhko. 2017. Gidrologo-gidrokhimichni kharakterystyky richok Zhytomyrskogo Poliisya v umovakh globalnogo poteplinnya. (Hydrological-hydrochemical characteristics of the rivers of the Zhytomyr Polissya under global warming.) Zhytomyr, Volyn Press. 244 pp. [Ukr.].

 11. Sravnitel'naya fiziologiya zhivotnykh. Red. L. Prosser. 1977. (Comparative physiology of animals. Ed. L. Prosser.) Moscow, Mir Press. 606 p. [Rus. transl. from Eng.].

 12. Stadnychenko, A.P. & L.D. Ivanenko. 2006. Malakobiota of the Ukrainian Polissya and its changes under anthropogenic press. Visnyk Zhytomyr. derzh. un-ty 26: 221-224. [Ukr.].

 13. Uvayeva, O.l. 2018. The many-year dynamics of numbers and biomass of the mollusks of the fam. Viviparidae in the rivers of Polissya. Nauk. zap. Ternop. ped. un-tu. Ser. Biologiya 1: 63-69. [Ukr.].

 14. Khmeliova, N.N., A.P. Golubiev & K. Levandovsky. 1995. Dynamics of Viviparus viviparus (Gastropoda, Prosobranchia) population in the water bodies of the Chornobyl NPP (Belarus) and Zegzhynske reservoir (Poland). Gidrobiol. zhurn. 31(5): 11-21.

 15. Bertalanffy, L. 1960. Principles and theory of growth. Pp. 137-259 in: Fundamental aspects of normal and malignant growth. Amsterdam, Elsevier.

 16. Gloer, P. 2002. Subwassergastropoden. Mollusca l. Nord- und Mitteleuropas. Hackenheim, ConchBooks. 327 pp. [Germ.].

 17. Munro, J.L. &D.J. Pauly. 1983. A.simple method for comparing the growth of fishes and invertebrates. Fishbite 1: 5-6.

 18. Stadnychenko, A.P., G.E. Kirichuk, R.K. Melnychenko & L.M. Yanovich. 2003. Stan zagrozenia slimakov i malzy w wodach Ukrainy. Pp. 49-50 in: XlX Krajowe seminarium malakologiczne, 22-24 wrzesnia 2003 r. Slupsk, 2003. [Pol.].

 19. Uvayeva, O.l. & A.P. Stadnichenko. 2018. Filtration activity of gastropod Viviparus viviparus (Gastropoda, Viviparidae). Hydrobiol. J. 54(3): 75-80.