Abonnement à la biblothèque: Guest
Portail numérique Bibliothèque numérique eBooks Revues Références et comptes rendus Collections
Hydrobiological Journal
SJR: 0.227 SNIP: 0.575 CiteScore™: 0.24

ISSN Imprimer: 0018-8166
ISSN En ligne: 1943-5991

Volumes:
Volume 56, 2020 Volume 55, 2019 Volume 54, 2018 Volume 53, 2017 Volume 52, 2016 Volume 51, 2015 Volume 50, 2014 Volume 49, 2013 Volume 48, 2012 Volume 47, 2011 Volume 46, 2010 Volume 45, 2009 Volume 44, 2008 Volume 43, 2007 Volume 42, 2006 Volume 41, 2005 Volume 40, 2004 Volume 39, 2003 Volume 38, 2002 Volume 37, 2001 Volume 36, 2000 Volume 35, 1999 Volume 34, 1998

Hydrobiological Journal

DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i2.40
pages 43-53

Species Composition of Higher Aquatic Plants of Urban Water Bodies as the Index of Environment Quality

L. N. Zub
Institute of Evolution Ecology National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine
M. S. Prokopuk
Institute of Evolution Ecology National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine
Yu. V. Pogorelova
Institute of Evolution Ecology National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine

RÉSUMÉ

The species composition of higher aquatic plants in water bodies of the Obolon residential area of Kiev was studied for 25 years (in 1990-2015). The species composition of macrophytes of urban water bodies proved to be closely similar to that in the middle reaches of the Dnieper River. On the example of macrophytes of the Redkino and Verbnoye lakes, it has been shown that anthropogenic transformation manifests itself in the decrease in the number of species and in the decrease in their cenotic activity, in changes in relationship between species of various ecological groups, in the formation of polydominant communities, and in a predominance of euryvalent species.

RÉFÉRENCES

 1. Afanasyev, S.A. 1996, Characteristics of the state of various water bodies of Kiev. Vestnik Ekologii 1-2: 112-118. [Rus.].

 2. Afanasyev, S.A., M.P. Kolesnik, T.V. Davidenko et al. 1991, Sanitary-hydrobiological state of lakes and bays of the Obolon residential area of Kiev. Pp. 98-110 in: Gidroekologicheskiye problemy vnutrennikh vodoyemov Ukrainy. (Hydroecological problems of inland water bodies of Ukraine.) Kiev, Naukova Dumka Press.

 3. Balashev, L.S., L.N. Zub & A.A. Savitskiy. 2000, Types of water bodies of Kiev in terms of the floristic composition of higher aquatic vegetation. Biologiya Vnutrennikh Vod 1:5-12. [Rus.].

 4. Barshchevska, N.M. 2016, Physiographic and landscape peculiarities of the catchment areas of the Obolon lakes. Pp. 17-21 Kyiv, Medinform Press. [Ukr.].

 5. Gidrobotanika. Metodologiya, metody. (Hydrobotany. Methodology, methods.) 2003. / Ed. by V.G. Papchenkov, A.A. Bobrov, A.V. Shcherbakov & L.l. Lisitsyna. Rybinsk. 188 pp. [Rus.].

 6. Dyomin, M.M., V.S. Nishchuk, O.l. Singayevska et al. 2004, Ecological state of the catchment area of the lakes Minske ta Lugove in the system of the Opechen lakes of the Obolon residential area of Kyiv. Mistobuduvannya ta Terytorialne Planuvannya 19: 89-95. [Ukr.].

 7. Dyachenko, T.N. 2005, Macrophytes of the Kiev section of the Kanev Reservoir. Naukovi Zapysky Ternopilskogo Pedagogichnogo Universytetu. Seriya Biologiya 3(26): 148-150. [Rus.].

 8. Zub, L.N., G.A. Karpova & A.L. Savitskiy. 2003, Lakes of floodplain landscapes of Kiev as natural reserves of the diversity of macrophytes. Pp. 266-268 Minsk, Belorusskiy Universitet Press. [Rus.].

 9. Zub, L.N. & A.L. Savitskiy. 1999, Vegetation of water bodies of Kiev. Ukr. Botan. Zhurn. 56(3): 266-276. [Rus.].

 10. Karpova, G.O. & O.V. Klepets. 2013, Peculiarities of the distribution of Phragmites altissimus (Benth.) Nabille. under conditions of urban landscape. Pp. 14-16 in: Roslyny ta urbanizatsiya. Materialy tretyoyi mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 19-20 bereznya 2013 r., Dnipro.

 11. Katanskaya, V.M. 1981, Vysshaya vodnaya rastitelnost kontinentalnykh vodoyemov SSSR. (Higher aquatic vegetation of continental water bodies of the USSR.) Leningrad, Nauka Press. 187 pp. [Rus.].

 12. Korelyakova, l.L. & V.M. Gorbik. 1989, Higher aquatic vegetation of the Dnieper River and its reservoirs. Pp. 5-48 in: Rastitelnost i bakterialnoye naseleniye Dnepra i yego vodokhrani-lishch. (Vegetation and bacteria of the Dnieper River and its reservoirs.) / Ed. by N.V. Kondratyeva. Kiev.

 13. Makrofity - indikatory ismeneniy prirodnoy sredy. (Macrophytes - indicators of changes in the environment.) 1993. / Ed. by S. Geyny & K.M. Sytnik. Kiev, Naukova Dumka Press. 435 pp. [Rus.].

 14. Maltsev, V.I., G.O. Karpova & L.M. Zub. 2011, Vyznachennya yakosti vody metodamy bioindykatsiyi. (Water quality assessment by the methods of bioindication.) Kyiv, NTsEBM NAN Ukrayiny, 1NEKO Press. 112 pp. [Ukr.].

 15. Romanenko, O.V., O.M. Arsan, L.S. Kipnis & Yu.M. Sytnyk. 2015, Ekologichni problemy Kyivskykh vodoym i pryleglykh terytoriy. (Ecological problems of the Kiev water bodies and adjacent territories.) Kyiv, Naukova Dumka Press. 192 pp. [Ukr.].

 16. Ivanova, l.Yu., G.V. Kharchenko & P.D. Klochenko. 2007, Higher aquatic vegetation of water bodies of the town of Kiev. Hydrobiol. J. 43(3): 36-56.

 17. Romanenko, V.D., A.V. Liashenko, S.A. Afanasyev& Ye.Ye. Zorina-Sakharova. 2010. , Biological indication of ecological status of the water bodies within Kiev city boundaries. Hydrobiol. J. 46(4): 3-24.