Library Subscription: Guest
Begell Digital Portal Begell Digital Library eBooks Journals References & Proceedings Research Collections
Hydrobiological Journal
SJR: 0.227 SNIP: 0.901 CiteScore™: 0.5

ISSN Print: 0018-8166
ISSN Online: 1943-5991

Hydrobiological Journal

DOI: 10.1615/HydrobJ.v56.i2.70
pages 73-93

Hydrochemical Investigations of the Rivers and Water Bodies of the Dniester River Basin in Retrospective and under Modern Conditions

P. N. Linnik
Institute of Hydrobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
A. A. Morozova
Institute of Hydrobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
V. P. Osipenko
Institute of Hydrobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

ABSTRACT

The main hydrochemical indices, including ionic composition, dissolved solids content, water hardness, dissolved oxygen content, nutrients content, and the content of organic matter with regard to chemical oxygen demand (ChODMn and ChODCr) were investigated in the Dniester River, and also in watercourses and water bodies of its basin. It has been shown that in different sections of the Dniester River dissolved solids content increased downstream of the river, which is accounted for by the influence of both natural and anthropogenic factors. It has been found that the increase in dissolved solids content is accounted for mainly by the increase in the concentration of SO42- and Cl- ions, and also by the increase in the concentration of the sum of Na+ and K+ ions. The oxygen regime of the Dniester River is satisfactory along its whole length. However, sometimes oxygen deficiency is observed in the lower reaches of the river near its estuary, which is conditioned by the process of eutrophication. The modern state of the Dniester River in terms of the main hydrochemical indices was assessed in the sections located in different ecological regions. An effort was made to determine reference hydrochemical indices for different sections of the river.

REFERENCES

 1. Alekin, A.O., A.D. Semenov & B.A. Skopintsev. 1973. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi. (Manual on chemical analysis of surface waters.) Leningrad, Gidrometeoizdat Press. 269 pp. [Rus.].

 2. Gidrobiologicheskiy rezhim Dnestra iyego vodoyemov. (Hydrobiological regime of the Dniester River and its water bodies.) 1992. Kiev, Naukova Dumka Press. 356 pp. [Rus.].

 3. Gidrokhimichny rezhym ta yakistpoverkhnevykh vod baseynu Dnistra na terytoriyi Ukrayiny. (Hydrochemical regime and surface water quality in the Dniester River basin within the territory of Ukraine.) 2013. / Ed. by V.K. Khilchevsky & V.A. Stashuk. Kyiv, Nika-Tsentr Press. 256 pp. [Ukr.].

 4. Gonchar, O.M. 2008. Retrospective analysis of hydrological and hydrochemical investigations in the Dniester River basin. Gidrologiya, Gidrokhimiya i Gidroekologiya. Naukovy Zbirnyk 14: 123-131. [Ukr.].

 5. Gorbaten'kiy, G.G. & S.Ye. Byzgu. 1990. Hydrochemical characteristics of the Dniester River. Pp. 4-21 in: Ekosistema nizhnego Dnestra v usloviyakh usilennogo antropogennogo vozdeystviya. (Ecosystem of the lower reaches of the Dniester River under conditions of intensive anthropogenic load.) / Ed. by I.M. Ganya. Kishinev, Shtiintsa Press. [Rus.].

 6. Goryacheva, N., V. Gladkiy & Ye. Bunduki. 2017. Studies on relationship between dichromate and permanganate oxidizability in the water of the Dniester River and its tributaries. Studia Universitatis Moldaviae 6(106): 120-123. [Rus.].

 7. Goryacheva, N., V. Gladkiy, Ye. Bunduki et al. 2007. Ionic composition and water hardness in the middle reaches of the Dniester River. Studia Universitatis. Seria "Stiinte ale naturii" 1: 233-238. [Rus.].

 8. Dnestr bez granits. Resultaty proekta "Transgranichnoye sotrudnichestvo i ustoychivoye up-ravleniye v basseyne reki Dnestr: faza III - realizatsiyaprogrammy deystviy": "Dnestr-III". (The Dniester River without borders. Results of the project "Transboundary cooperation and stable management in the Dniester River basin: stage III - realization of the program of activities": "Dniester-III".) Kiev. 176 pp. [Rus.].

 9. Zhdanova, G.A., L.V. Shevtsova, O.A. Kuzko et al. 1995. Ecological assessment of water quality in the lower reaches of the Dniester River. Gidrobiol. Zhurn. 31(6): 22-35. [Rus.].

 10. Metodyka ekologichnoyi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy kategoriyamy. (Procedure of ecological assessment of the quality of surface waters in terms of appropriate categories.) 1998. Kyiv, Symvol-T Press. 28 pp. [Ukr.].

 11. Oksiyuk, O.P., V.N. Zhukinskiy, L.P. Braginskiy et al. 1993. Comprehensive ecological classification of the quality of the surface waters of land. Gidrobiol. Zhurn. 29(4): 62-76. [Rus.].

 12. Osadchy, V.I., B.Y. Nabyvanets, N.M. Osadcha & Yu.B. Nabyvanets. 2008. Gidrokhimichny dovidnyk. Poverkhnevi vody Ukrayiny. Gidrokhimichni rozrakhunky. Metody analizu. (Hydrochemical manual. Surface waters of Ukraine. Hydrochemical calculations. Methods of analy-sis.) Kyiv, Nika-Tsentr Press. 656 pp. [Ukr.].

 13. Rukovodstvopo khimicheskomu analizupoverkhnostnykh vodsushi. (Manual on the chemical analysis of the surface waters of land.) 1977. / Ed. by A.D. Semenov. Leningrad, Gidrometeoizdat Press. 542 pp. [Rus.].

 14. Shumov, S.M. & N.M. Osadcha. 2018. Determination of the reference concentrations of nutrients in the basins of the Dnister and Desna rivers. Pp. 121-122 in: VII Vseukrayinska naukova konferentsiya "Problemy gidrologiyi, gidrokhimiyi, gidroekologiyi", prysvyachena 100-richchyu vid dnya zasnuvannya Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny, 13-14 lystopada 2018 r., m. Kyiv. Tezy dopovidey. (VII All-Ukrainian Scientific Conference "Problems of Hydrology, Hydrochemistry, and Hydroecology" devoted to the 100 anniversary of the formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, 13-14 November 2018, Kyiv. Abstracts of reports.) Kyiv, Nika-Tsentr Press. [Ukr.].

 15. Ekologicheskoye sostoyaniye rekiDnestr. (Ecological state ofthe Dniester River.) 1998. Kyiv. 148 pp. [Rus.].


Articles with similar content:

Background Content of Heavy Metals in Bivalvia of the Ukrainian Section of the Desna River
Hydrobiological Journal, Vol.47, 2011, issue 5
D. V. Lukashov
Dynamics of Strontium-90 and Cesium-137 Content in the Water of the Water Bodies of the Exclusion Zone of the Chernobyl Nuclear Power Station
Hydrobiological Journal, Vol.41, 2005, issue 5
M. I. Kuz'menko, V. V. Beliayev
Peculiarities of Plankton of Lake Chany (the Western Siberia, Russia)
Hydrobiological Journal, Vol.42, 2006, issue 4
L. S. Vizer, V. I. Yermolayev
Species Composition of Higher Aquatic Plants of Urban Water Bodies as the Index of Environment Quality
Hydrobiological Journal, Vol.55, 2019, issue 2
M. S. Prokopuk, L. N. Zub, Yu. V. Pogorelova
Phytoplankton as the Indicator of Changes in the Trophic Status and Water Quality of Lake Kroman Subjected to Anthropogenic Load
Hydrobiological Journal, Vol.54, 2018, issue 6
A. V. Kuzmin, P. A. Mitrakhovich, Ye. V. Lukyanova, R. Z. Kovalevskaya, Ye. G. Sorokovikova, N. V. Dubko, T. M. Mikheyeva, Z. K. Kartashevich, O. I. Belykh, G. A. Fedorova, V. M. Samoylenko