Inscrição na biblioteca: Guest
Portal Digital Begell Biblioteca digital da Begell eBooks Diários Referências e Anais Coleções de pesquisa
Journal of Enhanced Heat Transfer
Fator do impacto: 1.406 FI de cinco anos: 1.075 SJR: 0.287 SNIP: 0.653 CiteScore™: 1.2

ISSN Imprimir: 1065-5131
ISSN On-line: 1563-5074

Volumes:
Volume 27, 2020 Volume 26, 2019 Volume 25, 2018 Volume 24, 2017 Volume 23, 2016 Volume 22, 2015 Volume 21, 2014 Volume 20, 2013 Volume 19, 2012 Volume 18, 2011 Volume 17, 2010 Volume 16, 2009 Volume 15, 2008 Volume 14, 2007 Volume 13, 2006 Volume 12, 2005 Volume 11, 2004 Volume 10, 2003 Volume 9, 2002 Volume 8, 2001 Volume 7, 2000 Volume 6, 1999 Volume 5, 1998 Volume 4, 1997 Volume 3, 1996 Volume 2, 1995 Volume 1, 1994

Journal of Enhanced Heat Transfer

Compre a edição $245.00 Volume 27, 2020 Edição 5

DOI: 10.1615/JEnhHeatTransf.v27.i5

Sumário:

HEAT TRANSFER ENHANCEMENT CHARACTERISTICS OF GRAVITY HEAT PIPE WITH SEGMENTED INTERNAL HELICAL MICROFIN
Yan Chen, Xu Feng, Xinyu Wang, Gongming Xin
pages 389-405
DOI: 10.1615/JEnhHeatTransf.2020033635
MELTING WITHIN HORIZONTAL H-SHAPED ENCLOSURE WITH ADIABATIC CURVED BOUNDARY AFFECTED BY INCLINATION, MONO/HYBRID NANOFLUIDS AND FINS
Mahmoud Jourabian, Shouqi Yuan, Jinfeng Zhang, Yalin Li, Ahmad Ali Rabienataj Darzi, Ali Bayat
pages 407-437
DOI: 10.1615/JEnhHeatTransf.2020033806
THERMAL PERFORMANCE OF GRAPHENE OXIDE NANOFLUID IN MICROCHANNEL HEAT EXCHANGER
Yue Seong Ong, Ku Zilati Ku Shaari, Afiq Mohd Laziz, Inn Leon Lu, Mohamad Fakhrul Ridhwan Samsudin, Suriati Sufian
pages 439-461
DOI: 10.1615/JEnhHeatTransf.2020033046
THERMAL CONDUCTIVITY ENHANCEMENT OF POLYMERS VIA STRUCTURE TAILORING
Shen Xu, Jing Liu, Xinwei Wang
pages 463-489
DOI: 10.1615/JEnhHeatTransf.2020034592