Inscrição na biblioteca: Guest
Portal Digital Begell Biblioteca digital da Begell eBooks Diários Referências e Anais Coleções de pesquisa
International Journal of Medicinal Mushrooms
Fator do impacto: 1.423 FI de cinco anos: 1.525 SJR: 0.431 SNIP: 0.716 CiteScore™: 2.6

ISSN Imprimir: 1521-9437
ISSN On-line: 1940-4344

Volumes:
Volume 22, 2020 Volume 21, 2019 Volume 20, 2018 Volume 19, 2017 Volume 18, 2016 Volume 17, 2015 Volume 16, 2014 Volume 15, 2013 Volume 14, 2012 Volume 13, 2011 Volume 12, 2010 Volume 11, 2009 Volume 10, 2008 Volume 9, 2007 Volume 8, 2006 Volume 7, 2005 Volume 6, 2004 Volume 5, 2003 Volume 4, 2002 Volume 3, 2001 Volume 2, 2000 Volume 1, 1999

International Journal of Medicinal Mushrooms

Compre a edição $156.00 Volume 22, 2020 Edição 7

DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.v22.i7

Sumário:

Comparative Study on Bioactivities from Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), Gives an Insight into the Fermentation Broth Showing Greater Antioxidative Activities
Chunliang Xie, Pingping Tang, Shaowei Yan, Qi Yang, Zhoumei Zhang, Wenbing Gong, Zuohua Zhu, Yingjun Zhou, Li Yan, Zhenxiu Hu, Xianchun Wang, Yuande Peng
pages 627-639
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035042
In Vitro Antioxidant Efficacy of Some Selected Medicinal Mushrooms from India
Uzma Azeem, Richa Shri, Gurpaul Singh Dhingra
pages 641-649
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035358
Dietary Fiber Contents and Its Fermentability In Vitro of Pleurotus ostreatus cv. Florida Mycelia (Agaricomycetes)
Janice C. Laforteza, Renato G. Reyes, Trinidad P. Trinidad
pages 651-657
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035449
Pharmacological Investigation of Ceraceomyces tessulatus (Agaricomycetes) in Mice with Nonalcoholic Steatohepatitis
Kenichi Watanabe, Rejina Afrin, Remya Sreedhar, Vengadeshprabhu Karuppagounder, Meilei Harima, Xavier Alexander, Ravichandiran Velayutham, Somasundaram Arumugam
pages 683-692
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035048
Comparing the Cosmetic Effects of Liquid-Fermented Culture of Some Medicinal Mushrooms Including Antioxidant, Moisturizing, and Whitening Activities
Shanshan Wang, Chenbai Wang, Hui Cao, Xiaowei Cui, Hong Guo, Wenxiu Zheng, Xiaofei Zhong, Yongqing Zhang, Chunchao Han
pages 693-703
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035407
Effect of Shading and Forest Type on Morphological Characteristics and Bioactive Compounds of Fruiting Bodies of Songshan Lingzhi Ganoderma tsugae (Agaricomycetes)
Qing-hua Ma, Xing-hong Wang, Yu-guang Fan, Lu-Sen Bian, Lin Chen, Hui-hui Liu, Fei Ren, Yong-an Zhang
pages 705-717
DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2020035405